Vedtekter

Lagets vedtekter

Vedtekter for Vålerenga Historielag!

§ 1 Lagets formål er å fremme interessen for bydelens historie, i det ligger også bevaring av bydelens særpreg som er grunnlaget for dens status som bevaringsområde, og å samle inn historisk materiale.

§ 2 Alle som vil arbeide for eller støtte lagets formål kan bli medlemmer ved å betale fastsatt årskontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Medlemmer eller andre som opptrer i strid med formålsparagrafen kan nektes medlemskap eller ekskluderes av styret.

§ 3 Årsmøtet er lagets høyeste organ. Det innkalles av styret med minst 14 dagers varsel innen utgangen av mars måned hvert år. På årsmøtet skal styret legge fram revidert regnskap og årsmelding, samt budsjett for kommende år. Innkommende forslag må være styret i hende 4 uker før årsmøtet.

§ 4 Årsmøtet velger styre bestående av : Leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem. Årsmøtet velger også 3 vararepresentanter samt revisor.

§ 5 Vedtak om oppløsning av historielaget kan bare gjøres ved lovlig innkalt årsmøte, og da med 2/3 flertall. Historielagets eiendeler skal i slikt tilfelle overføres og anvendes til bruk i det lokale kulturmiljø etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet ved vanlig flertall.

§ 6 Dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever det, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer kan bare foretas ved lovlig innkalt årsmøte og med 2/3 flertall.

Disse vedtekter ble vedtatt på Vålerenga Historielags første ordinære årsmøte 10.mars 1994, og med endringer på årsmøtene 10.mars 1997 og 20. mars 2006.

© 2014 Vålerenga Historielag | Redaktør: webmaster@valerenga.org


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *